Design für soziale Auswirkungen

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แบรนดิ้งให้เจาะจงต่อเด็กและเยาวชน: Yokusa

แบรนด์ที่ดีไม่ได้มีแค่โลโก้สวยๆ แต่ต้องได้รับการออกแบบภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาด


Project title: Yokusa

Designed by: SolidSprout
การจัดวางภาพลักษณ์ขององค์กรหรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสามารถกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกที่สอดคล้องกับความเป็นแบรนด์ ไม่เว้นแม้แต่แบรนด์ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสังคมก็จะต้องทำให้คนที่พบเห็นเกิดความรู้สึกคล้อยตามและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมด้วย

ผลงานออกแบบของเราครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อ 'Yokusa' แบรนด์ที่วางตำแหน่งของตนเองโดยมุ่งทำงานกับเด็กและเยาวชน

การออกแบบตามความรู้สึกของแบรนด์

สำหรับเราแล้ว การออกแบบแบรนด์ใดๆ ก็ตามเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับตัวตนของแบรนด์ เรามักเปรียบเทียบแบรนด์ สินค้า หรือองค์กรเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรม วิธีคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่แตกต่างกันไป การตีสนิทกับแบรนด์จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ออกมาผ่านสิ่งต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง

ในครั้งนี้ ผลที่ได้คือรูปทรงที่ถูกลดรูปจากของเล่นของเด็ก นำมาจัดวางผ่านชุดสีและรูปแบบที่สนุกสนานแต่ดูหนักแน่นอยู่ในที ขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารอารมณ์เชิงบวก เป็นตัวแทนของรอยยิ้มของเด็กๆ โดยไม่ต้องมีรูปรอยยิ้มอยู่บนส่วนหนึ่งส่วนใดของแบรนด์

เราได้พัฒนาโลโก้และองค์ประกอบของแบรนด์ (brand elements) ซึ่งประกอบด้วยชุดสี รูปทรง และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมประจำวันของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นนามบัตร เอกสาร แบบฟอร์ม กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย สมุดโน๊ต แฟ้ม รวมไปถึงอุปกรรณ์ที่คนในองค์กรต้องใช้งานอย่างดินสอ ปากกา และเครื่องเขียนอื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสื่อสารความเป็นองค์กรให้พนักงานและลูกค้าทุกคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้รับรู้ เพราะการรับรู้ตัวตนแบรนด์ผ่านสิ่งของเหล่านี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมาก ก่อนจะส่งต่อหน้าที่การสื่อสารให้กับพนักงานในการพูดคุยกับลูกค้าขององค์กรต่อไป
SolidSprout Co., Ltd.

Design for Social Impacts