Design für soziale Auswirkungen

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Design Anthropology
มานุษยวิทยาการออกแบบ

เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน และสร้างสรรค์อนาคตด้วยความร่วมมือ

We're coming soon.

X

Aerial View of Playground